Kultur och Historia

Man räknar med att Bastuträsk som samhälle kom till stånd när järnvägssträckan mellan Långsele och Boden invigdes år 1893. Redan året innan hade man byggt den första järnvägsstationen i Bastuträsk.

Bastuträsk blev snabbt en betydelsefull knutpunkt både för inlandsborna och för de människor som fanns i kustregionen runt Skellefteå. Kustborna blev mycket beroende av stambanan för person- och godstrafik. Redan 1909 påbörjades utstakningen av tvärbanan mellan Bastuträsk och Skellefteå.

I samband med att järnvägen utvecklades kom människor att bosätta sig här och detta skapade även en kraftig aktivitet med byggande och handel. Redan under första hälften av 1910 talet började människor samlas i detta järnvägssamhälle för att livnära sig på det servicekrav som tågresenärer och de allt fler fast boende ställde.

Efterhand kom stationshuset att byggas ut och vid bildandet av municipalsamhället Bastuträsk år 1932 inrymdes municipalförvaltningen i stationshusets övre våning.

Tyvärr uppskattades inte den byggnadskonst som det gamla stationshuset var byggt i så under senare delen av 1960-talet gick den gamla fastigheten i graven. Den ersättas av en modernare byggnad.
Samhället växte snabbt och bygdens möjligheter att utvecklas var ända fram till slutet av 1970 talet starkt knutet till järnvägen.

I dag när SJ lämnar alla mindre orter är drivkraften en helt annan och en stor kampvilja för att kunna bo kvar i detta mycket idylliska samhälle är under kraftig utveckling.

I Bastuträsk är nu ett stort arbete igång för att återskapa de arbetstillfällen som vi förlorat genom statens neddragningar, inom den privata arbetsmarknaden.