Granskning av ny översiktsplan för Norsjö kommun

Samhällsrådet i Bastuträsk har gått igenom granskningshandlingen för ny översiktsplan och vill lämna följande synpunkter:

3.3.1 BOSTÄDER

Det finns ett behov av boende för 65-plussare som vill kunna bo kvar i Bastuträsk, men växla ner från hus till lägenhet och därför bör det i översiktsplanen planeras för fler marklägenheter, exempelvis liknande de som finns på Lundgatan.

Samhällsrådet ser positivt på föreslaget bostadsområde vid kyrkan (B3) men vill poängtera att kommunen även bör planera för att kyrkogården framöver kan behöva utvidgas och därför kan B 3-området behöva justeras.

Föreslaget område med bostäder vid idrottsområdet (B4) norr om väg 791 till Skellefteå och Norsjö, bör utgå på grund av närheten till skjutbanan.

Före detta Jourlivs på Skolgatan 12 invid Gamla skolan förfular området och är i sådant dåligt skicka att kommunen bör ombesörja att det rivs. Hur tänker kommunen med alla tomma hus i Bastuträsk. Samhällsrådet har gjort en inventering som bilaga till yttrandet.

 Det finns minst 10 tomter som ägs av kommunen och är klara att bebyggas. 

3.3.2 CENTRUM

I centrumområdet finns även en bensinmack, vilket är en viktig samhällsfunktion som bör bevaras. Bensinmacken är nu stängd på grund av att det saknas tillstånd.

3.3.3 BESÖKS-, FRITIDS- OCH SPORTANLÄGGNINGAR

Samlingslokalen som i texten kallas hembygdsgården, går under namnet Gamla Skolan. I Bastuträsk finns en bana för discgolf med 18 hål och i parken finns ett utegym och lekpark.

I översiktsplanen bör ställplats för camping intill Gamla Skolan placeras och en minigolfbana, som placeras i centrum, kommer att invigas i sommar.

3.3.4 OFFENTLIG SERVICE

3.3.4.1 Vård

Äldreboendet Bäckgården har för få platser idag. Kommunen bör redan nu projektera för en utbyggnad av äldreboende och äldreboendets utökning bör framgå av översiktsplanen.

3.3.4.2 Utbildning

Fler invånare i Bastuträsk innebär att kommunen bör i översiktsplanen redogöra för plats för ny förskola.

3.3.5 FRILUFTSLIV OCH REKREATION

Romantiska stigen bör uppmärksammas och läggas in i översiktsplanen som ett område för friluftsliv och rekreation. Pumptjärn är ett friluftsområde med grillplats och inplanterad fisk.

Den östra delen av Norsjö kommun har inga utpekade naturvårdsområden i översiktsplanen. Det behöver inte betyda att det inte finns några. Den ås som löper mellan Stavträsket och Räveln är ett fantastiskt stycke natur och kommunen bör undersöka möjligheterna att hos länsstyrelsen få området klassat som naturreservat.

3.3.8 TRAFIK

Kommunen bör verka för att anordna en säker passagemöjlighet från skolans område till friluftsområdet vid Pumptjärn.

3.3.8.3 Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken behöver förbättras för att folk inte ska flytta från Bastuträsk på grund av alltför sparsamt förekommande förbindelser med Norsjö. Kommunen bör också aktivt verka för att persontrafik på järnvägen mellan Bastuträsk och Skellefteå återupptas. Bra kommunikationer innebär att fler kan bo kvar och det kan bidra till en inflyttning. Persontrafiken på järnvägen är dessutom i linje med klimatmålen att minska koldioxidutsläppen.

3.3.9 VERKSAMHETER

Ett av de framtida utpekade industriområdena J 4, bör tas bort i översiktsplanen. Området ligger till största delen inom ett markområde med isälvssediment som har grundvattenbildande och genomsläppliga markförhållanden. Denna ås av isälvssediment har förbindelse med Bastuträsks grundvattentäkt och det är därför olämpligt att nya industriverksamheter planeras på sådan mark.

Kommunen bör framför allt lyfta fram industriområdet ”Basen” som ligger i direkt anknytning till väg 712 (Vindelvägen).