kyrkan bastutrask
Foto svenska kyrkan

Den första advent 1955 invigdes nuvarande kyrka.

För att se en panoramabild av kyrkan besök svenskakyrkan.se/norsjo/bastutrask-kyrka

Adress: Vindelvägen 16, 935 70 Bastuträsk

Historik

Den första kyrkolokalen i Bastuträsk, var den stora salen i gamla skolan
Skolan byggdes under 1900 talets första år. Några hundra meter sydväst om skolan anlades en kyrkogård och ett gravkapell med torn och klocka byggdes där 1920. Detta kapell var betydligt mindre än kyrksalen där gudstjänsterna även fortsättningsvis firades.

År 1940 behövde försvarsmakten använda kyrksalen för att inrätta ett fältsjukhus
Då byggdes gravkapellet snabbt ut på länden till dubbla sin tidigare storlek. Ändå ansågs det vara för litet. Man började planera för en ny och betydligt större kyrka.

Redan 1944 har arkitekt Karl Martin Westerberg i Stockholm tagit fram ritningar på en kyrkobyggnad som i stort sett överensstämmer med den som senare kom att byggas. De ritningar som finns i kyrkoarkivet i Norsjö är daterade 1947. Bygget kom inte i gång förrän efter flera år. Först byggdes klockstapeln med sitt gravkapell. Den invigdes 11 april 1954. På hösten samma år påbörjades bygget av själva kyrkan. Den kom att invigas Första advent 1955. Den gamla kapellbyggnaden bredvid stod kvar men flyttades senare till Petiknäs där den byggdes till med en församlingssal, kök och andra utrymmen. Den invigdes som Petiknäs kapell första advent 1958.

Om kyrkobyggnaden
Den nuvarande kyrkobyggnaden har koret i öster. Markens lutning har utnyttjats så att ingången till församlingssalen har placerats i öster rakt under kor och altare, medan ingången till kyrkorummet i väster bara befinner sig några trappsteg över markplan. Kyrkorummet ger ett mycket långsträckt intryck. Med en invändig längd på närmare 30 meter och en förhållandevis måttlig takhöjd på 6 meter är riktningen mot rummets främre del med koret altaret och altarfönstret i mitten starkt markerad. Till vänster om koret finns predikstolen Till höger finns dopfunten. Man kan jämföra detta rum med kyrkorummet i Norsjö kyrka. Det är lika långt men mer än dubbelt så högt och avsevärt bredare. Om Norsjö kyrka ger intryck av rymd och vidd så är Bastuträsks kyrkorum tydligt fokuserat framåt.

Under kyrkorummet finns en församlingssal nedsänkt 1.5 meter jämfört med ingången till den i öster för att ge en större inre takhöjd. Denna sal är i likhet med kyrkorummet ovanför starkt präglad av 1950-talets inredningsstil.

Kyrkorummet har många fina detaljer och intressanta inventarier. Förutom altarfönstret av Torsten Nordberg Byske, så kan man nämna målningen bakom dopfunten av samma konstnär, räcket bredvid den med motivet de tre vise männen, utfört av Hellgren och Bergström Bastuträsk, ytterportarnas smide utfört predikstolen med sina reliefer snidad av Erik Fryklund Vaxholm, samt de originellt utformade armaturerna.