Klicka på bilden
för större bild


                     
Bastuträsk Samhällsråd          Verksamhetsberättelse   2019
STYRELSEN,
Ordförande                        Lars Israelsson                                          2019
Kassör                                 Eva Britt Wikström                                   2019*
Ledamot                             Joakim Nilsson                                          2019-2020   
Ledamot                             May-Brith Hägglund Westermark          2019-2020
Ledamot                             Bertil Karlsson                                           2018-2019
Suppleant/sekreterare     Gunnar Westermark                                2019-2020
Suppleant                           Petra Södermark                                      2019-2020
Suppleant                           Ali Dawran Nabi Zada                              2019
*Vald av årsmötet 2019 som ledamot för perioden 2019-2020
Revisorer;
Revisor                               Lilly Karlsson                                           2019
Revisor                                Ivan Ekegärd                                             2019             
Valberedning;
Ordinarie                            Per-Erik Eriksson                                      2019
Ersättare                             Per Rud-Petersen                                     2019

Föreningsstämma            Föreningsstämman var 28 februari 2019 med 18 deltagare  

Öppet möte                       Samhällsrådet anordnade 24 oktober ett öppet möte för alla .
Det kom 38 deltagare och frågorna som behandlades var ;
·      Vad har hänt med Bastuträskbornas synpunkter i enkäten ”Bilden av Bastuträsk”?
·      Utställning av Bastuträsk fotografernas bilder till 2020 års kalender. Röstning av bilderna. Vinnare blev Karin Mc Bride
·      Vilka arrangemang blir det under 2019/2020?
·      Vi firade FN dagen med att Ali Dawran Nabi Zada berättade om sitt hemland Afghanistan. Det bjöds fikabröd från några av länderna i Bastuträsk

Styrelsemöten                   Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under 2019. Vid styrelsemöten har behandlats frågor som redovisas i verksamhetsberättelsen.
 
MEDLEMMAR
Medlemsavgift                  Samhällsrådet har en medlemsavgift med 100 kr/person.
Vi har fått 103 personer som betalt för 2020. 44 personer av dem var personer som har adressen utanför Bastuträsk. 2019 var det 49 personer som betalt medlemsavgiften.
VERKSAMHET
Bastuträskkalendern      En fototävling med 17 fotografer genomfördes 2019. Bilderna har visas i samhällsrummets fönster samt i kalendern för 2020. Årets bild blev en bild av Karin McBride. Upplagans storlek är 150 st.
Annonser finns i kalendern från Lundqvist Såg & Hyvleri, J P Gräv,
Peter Lundhs Åkeri och Cafe Mötesplatsen Järnvägsstation.
Badplatsen Räveln            Samhällsrådet ansvarar för badplatsen Räveln. Samhällsrådet har haft ett avtal fr o m 2004 med Norsjö kommun utbildning/ fritid. Norsjö kommun Fritid/Service har 2019-12-02 sagt upp avtalet.
Vi startade före sommaren med att en grupp städade badplatsen. Patricia Cowern och Lars Israelsson har ansvarat för skötseln av badplats som har varit populärt för badgäster.
Välkomstskyltar                 Bertil Karlsson, Henrik Lundgren, Henry Paulsson, Lennart Sjölund har under vintern byggt tre välkomstskyltar som nu finns längs Norsjövägen och Vindelnvägen. Invigningen var 13 juli.
Skyltarna har även tänkvärda ordspråk på baksidan.
Stöd för skyltarna fick vi från Arctic Image/ Patricia Cowern, Dr El, Per-Erik Eriksson, Fabriken, Yngve Larssons Åkeri, Bafutec, Peter Lundhs Åkeri, TWT Kran.
Gatuskyltar                        Lars Israelsson och Kjell Öster har tillsammans med Norsjö
kommun satt upp nya gatuskyltar i samhället. Skyltarna skall revideras regelbundet.
Samhällsrum                      Samhällsrådet har varit delaktig i finansiering av skyltarna till
fönstren i samhällsrummet vid järnvägsstationen. Texterna och fotografierna har tagits fram av samhällsrådet. Samhällsrådets ansvarig är Gunnar Westermark.
Norsjö kommun har lämnat som gåva en vacker glasskulptur.                               
Pumptjärn                          Pumptjärn är en liten tjärn som ligger i Bastuträsk. Tjärnen har
nyttjats av SJ för att försörja vatten till ångpannor på loken i början av 1900-talet.
Det nya samhällsrådet har tillsammans med Norsjö kommun utformat en ny ansökan med medel från LONA (lokala naturvårds-projekt). Naturvårdsverket har beslutat att bevilja medel.
Samhällsrådet och Norsjö kommun har genomfört Pumptjärndag.
Frivilliga har tagit bort buskar och sly vid Pumptjärn. Vi har också fått tag i bryggor. Projektet pågår tom december 2021. Ansvarig för Pumptjärn är Bertil Karlsson och Gunnar Westermark.
Huset jourlivs                     Samhällsrådet och kulturbyggnadsföreningen har skrivit till
kommunstyrelsen om huset ”jourlivs” som borde rivas.  Miljö-, och byggnadsnämnden har tagit upp frågan. Vi kommer att fortsätta bevaka frågan om ”jourlivs”.
Tomma hus                        Vi har fått hjälp av Hans-Olov Eriksson att göra en inventering av
hus som inte är bebodda året runt samt till försäljning. Samhällsrådet anser att frågan är viktig och vårt mål är att husen säljs eller rivs.
SFI i Bastuträsk                  Samhällsrådet har tillsammans med Folkets Hus, Bafutec, och
Företagarföreningen arbetat för att behålla SFI (Svenska för Invandrare) i Bastuträsk. SFI finns kvar i samhället.
Bilden av Bastuträsk         Samhällsrådet har fått medel av Skellefteå Älvdal/Leader och
Jordbruksverket att ta fram planer för ”Bilden av Bastuträsk”. Vi började projektet med att Bastuträskborna fick lämna in en enkät om bl a hur de vill att Bastuträsk skall bli ett bättre samhälle.
Vi fick in 63 förslag som samhällsrådets styrelse har börjat gå förverkliga. De 63 förslagen finns längst bak i verksamhets-berättelsen. Förslag som håller på att genomföras är med fet stil.
Fritidsgård                         Ungdomarna i Bastuträsk ansåg i enkäten ”Bilden av Bastuträsk”
att det behövs en fritidsgård i Bastuträsk. Under hösten har det varit fyra möten med ungdomar och vuxna om fritidsgård och ungdomsarrangemang. Vid mötena har det varit studiebesök av lämpliga lokaler samt förslag om te x filmfestival.
Två arbets-grupper har valts. Loppisgruppen ( Eva-Britt Wikström, Magdalena Kejka, Kim Bengtsson, Mirjam van den Bor, Kees van den Bor) har varit ansvarig för att samla in prylar till loppisförsäljning samt hamburgerförsäljning skyltsöndag 8 dec.
Loppisförsäljning genomfördes även den 26 december. Totalt kom det in ca 3.000 kr. som skall användas till fritidsgården.
Mötena valde även en kontaktgrupp (Lars Israelsson, Sara Wikström, Jos van den Bor) som fick i uppdrag att ha kontakter med Norsjö kommun och Folkets Hus.
Årets by                              Norsjö kommun utsåg 2019 Bastuträsk till årets by. Motivet var
följande; ”Bastuträsk har skapat en modell för samverkan genom att bjuda samtliga innevånare att svara på enkät som lett till förslag som man gemensamt arbetar vidare med.” Norsjö kommuns hela motivering finns på sista sidan i verksam-hetsberättelsen.
 
                                          
ARRANGEMANG
Internationell                     Samhällsrådet fortsatte 9 mars sina satsningar på kultur från
matupplevelse från andra länder i Bastuträsk. Denna gång bjöds det på trerätters              middag från tre länder; Syrien, Afghanistan och Holland samt underhållning från Storbritannien. 70 personer deltog.
Romantiska stigen             25augusti gick 17 personer längs romantiska stigen stigen kommer att bli populär för Bastuträskborna och besökare.
Vandring Bastuträsk           31 augusti gick 15 personer tillsammans och lärde sig om
gatorna och miljöerna i Bastuträsk samhälle.
Filmfestival                        Sanhällsrådet anordnade 2 november och 26 december en film-
festival med filmerna Toy Story, Djungelboken, Rocketman, och Lejonkungen. Det kom totalt 177 besökare till filmerna i Folkets Hus.
Drakfestival                       Samhällsrådet anordnade 14 juli vid Beach volleybanan en drakfestival. Styrelsen har utsett Ali Dawran Nabi Zada som ansvarig för drakfestival. Barn växer upp i Afghanistan med att bygga och flyga drake i vindarna som finns i landet. Drak-festivalen blev en stor succé.
Svalbard                             Patricia Cowern berättade och visade bilder från hennes  forskningsresa till Svalbard. Det kom 27 personer till föredraget.
Håll Bastuträsk rent          1-2 juni genomförd Samhällsrådet en kampanj för Håll Bastuträsk rent. 43 Bastuträskbor städade runt vägarna. 30 stora säckar lämnades in till kommunens återvinningscentral som hade extra öppet under helgen.
Alla tiders Norsjö                Samhällsrådet är representerad med Lars Israelsson i styrgruppen. syftet är att tillsammans med Skellefteå museum och föreningar
ta fram företagens historia i bl a Bastuträsk
 
 
                                      
MARKNADSFÖRING
Marknadsföring                   Samhällsrådet har använts sig av Facebook, affischer och flygblad som utdelats till brevlådorna i samhället. Norra Västerbotten och Radio Västerbotten har välvilligt skrivit om våra arrangemang. En viktig del i vår marknadsföring är den nya hemsidan.
 
Hemsidan                           Samhällsrådet har varit samordnare av den nya hemsidan om Bastuträsk www.bastutrask.se Texter och bilderna har tagits fram av företag, föreningar, Norsjö kommun, fotografer, evenemang. Samhällsrådet och dess arbetsgrupp  (Patricia Cowern, Lars Israelsson, Kim Bengtsson) ansvarar och samordnar hemsidan i framtiden.
Vi har marknadsfört hemsidan med att dela ut ett flygblad till alla
hushåll i Bastuträsk. Flygbladet tar upp frågor om samhället.
Svaren finns på hemsidan.
 
                                                                                                
SLUTORD
Vi i Samhällsrådets styrelse har under 2019 tagit upp frågor som berör Bastuträskborna. Det finns ett stort engagemang för att vårt samhälle skall bli ännu bättre att leva i framtiden.  
Samhällsborna har fyllt i en enkät med förslag på 63 punkter som de vill att samhällsrådet
skall arbeta med under de kommande åren.  Vi har tillsammans tagit några steg men det finns ännu kvar frågor som vi skall driva i samverkan med invånarna, föreningarna, företagen och Norsjö kommun. Projektet ”Bilden av Bastuträsk” har fått stöd av Skellefteå älvdals Leder samt Jordbruksverket.
 
Samhällsrådets styrelse vill tacka Norsjö kommun, Vuxenskolan, Bastuträskföretag,
Bastuträsk föreningar , Skellefteå Älvdal Leader samt alla Bastuträskbor som välvilligt hjälpt
oss med vår verksamhet för ett bättre Bastuträsk och Norsjö kommun.
 
Med hälsningar
Bastuträsk 2020-02-26
 
 
/Lars Israelsson                                     /Eva-Britt Wikström                     /Bertil Karlsson
 
 
/Joakim Nilsson                                      /May-Brith Hägglund Westermark              
 
 
 / Gunnar Westermark                        /Ali Dawran Nabi Zada
 
 
/Petra Södermark